top of page

Polityka prywatności

Administratorami danych w odniesieniu do naszej strony internetowej jest Dział RODO w Chris Allen Garages Limited. (Numer rejestracyjny firmy: 02446947). Możesz skontaktować się z administratorem danych wysyłając e-mail na adres admin@chrisallengarage.com

Niniejszy dokument ma na celu określenie obszarów, w których rejestrujemy, komunikujemy się, przetwarzamy lub w inny sposób przechowujemy lub przekazujemy dane między (my); Chris Allen Garages Limited oraz wszelkie inne podmioty.

 

Chris Allen Garage Limited zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów bezpieczeństwa danych i prywatności zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej, jak wyszczególniono w niniejszym raporcie. Należy pamiętać, że jest to „dokument roboczy” i będzie aktualizowany w miarę rozwoju i ewolucji przepisów.

W przypadku jakichkolwiek pytań, w tym konkretnych zapytań, prosimy o kontakt.

W pierwszej kolejności prosimy o kierowanie korespondencji lub korespondencji mailowej na adres:

 

Zespół ds. RODO
Garaże Chrisa Allena Ograniczone
Preesall Park Fold
Hallgate Lane
Preesall

FY6 0PE

Telefon: 01253 8105553

E-mail: admin@chrisallengarages.com


Garaże Chrisa Allena Ograniczone

Chris Allen Garages Limited jest dealerem Forda z siedzibą w Poulton Le Fylde FY6 8JL oraz dealerem Forda i dealerem Mazdy z siedzibą w Fleetwood, FY7 7PE, firmą założoną w 1977 roku.

Dealer motoryzacyjny z franczyzą Forda i Mazdy, Chris Allen Garages Limited dostarcza nowe i używane pojazdy Ford i Mazda oraz używane pojazdy innych marek;  prowadzimy Dział Serwisu_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ w każdym miejscu konserwacji i naprawy pojazdów; oraz dział części.

Chris Allen Garages Limited prowadzi również 2 oddziały AutoBay Car & Commercial, specjalizujące się w dostawach opon, wydechów i szybko rotujących materiałów eksploatacyjnych podczas oczekiwania.

Z punktu widzenia klienta i wszelkich danych dotyczących konta są one przechowywane głównie w systemie zarządzania dealerami (DMS) – Pinewood Pinnacle, który oferuje i regularnie aktualizuje zabezpieczenia i zgodność z RODO.

Dane osobowe pracowników są przechowywane w systemie DMS, jednak dane są głównie prezentowane w formie drukowanej i przechowywane wraz z danymi wrażliwymi w zamykanych szafkach na akta w biurze rachunkowym. Od czasu do czasu Chris Allen Garages Limited korzysta z profesjonalnych porad prawnych i HR za pośrednictwem RPL, jak określono w oświadczeniu o ochronie prywatności pracownika.

Ze względu na charakter działalności niektóre dane muszą być udostępniane producentowi lub organizacjom, takim jak DVLA, w celu rejestracji pojazdu.

Firma Chris Allen Garages Limited nie wykorzystuje osób trzecich do celów kontaktowych, marketingowych lub promujących swoje produkty lub usługi i nie sprzedaje danych.

 

Główne cele RODO

Krótko mówiąc, RODO ma pięć głównych punktów koncentracji.

 • Prawo dostępu

 • Prawo do usunięcia, sprostowania lub do bycia zapomnianym

 • Prawo do przenoszenia danych

 • Prawo do nieprofilowania i do minimalnego przechwytywania danych

 • Dane zabezpieczone przed przypadkową utratą lub uszkodzeniem.

Artykuł 5 RODO określa sześć kluczowych zasad rządzących firmami, takimi jak Chris Allen Garages Limited, które mogą gromadzić i przetwarzać „dane osobowe” lub „dane wrażliwe”.

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty w stosunku do osób fizycznych;

 2. zbierane w oznaczonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie będzie uważane za niezgodne z pierwotnymi celami;

 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane;

 4. dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane; należy podjąć wszelkie rozsądne kroki w celu zapewnienia, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe, z uwzględnieniem celów, dla których są przetwarzane, zostały bezzwłocznie usunięte lub sprostowane;

 5. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas, o ile dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez RODO w celu zapewnienia chronić prawa i wolności osób; oraz

 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych."

 

Zinterpretowana aplikacja

 1. Chris Allen Garages Limited informuje pracowników, klientów i potencjalnych klientów o sposobie wykorzystania i przechowywania ich danych w ramach niniejszej polityki prywatności, za pośrednictwem powiadomienia o uczciwym gromadzeniu danych oraz w każdym momencie gromadzenia danych. Pytania i pozwolenia mają na celu zbieranie tylko istotnych informacji, które są przetwarzane przez szereg bezpiecznych systemów.

 2. Informacje są przez nas zbierane z kilku powodów biznesowych. Na przykład; (dotyczy to między innymi następujących celów: a) Przetwarzanie zakupu pojazdu lub zapytania. b) Na potrzeby rezerwacji Usług. c) Za zamówienie i sprzedaż części i usług oferowanych przez firmę. d) Doradzać, kiedy okres leasingu lub finansowania pojazdu dobiega końca.

 3. Firma Chris Allen Garages Limited nie rejestruje dodatkowych informacji poza tym, co jest wymagane do legalnego kontaktu biznesowego lub zatrudnienia.

 4. Podczas każdej wizyty klienci są ustnie proszeni o potwierdzenie szczegółów na wszystkich „Kartach pracy” dotyczących pracy w warsztacie lub podczas dokonywania zakupu części, zakupu pojazdu lub zapytania o odkupienie. Informacje kontaktowe i informacje o pojeździe są drukowane na każdej karcie pracy i podpisywane, aby zapewnić jej aktualność.

 5. Dane klientów są przechowywane w systemie DMS wraz z aktualnymi pojazdami. Jeśli kontakt nie zostanie nawiązany w wyznaczonym czasie, dane klienta są usuwane z naszych baz danych. Należy zauważyć, że dokumentacja finansowa musi być przechowywana zgodnie z prawem przez okres siedmiu lat.

 6. Informacje cyfrowe są przechowywane głównie za pośrednictwem systemu zarządzania dealerem, który jest chroniony hasłem. System rejestruje również historię dostępu użytkowników. Wszystkie komputery i dostępy są chronione hasłem i wirusami. Fizyczne akta są zabezpieczone w dedykowanych, zamykanych pomieszczeniach archiwizacyjnych lub w zamykanych szafach na akta.

RODO dotyczy dwóch konkretnych kategorii określonych przez ICO (Biuro Komisarza ds. Informacji)

Dane osobowe: „Wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora” (ICO, 2018). Może to obejmować takie dane, jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i łącze między Tobą a Twoim pojazdem. Obejmuje to dane cyfrowe i fizyczne, które nie są anonimowe.

Dane wrażliwe: Obejmuje to takie dane, jak orientacja seksualna, rasa, religia, polityka, dane biometryczne i genetyka. Te formy informacji nie są obecnie (04/2018) rejestrowane przez Chris Allen Garages Limited, ani na temat klientów, ani pracowników.

Zgoda i uzasadniony interes

Biorąc pod uwagę art. 6 przepisów RODO (ICO, 2018a) i motyw 47 (ICO, 2018b) oraz uzasadnienie określone poniżej; Wewnętrzne dochodzenie w sprawie procesów firmy Chris Allen Garages Limited wskazuje, że kontakt w następujących celach leży zarówno w interesie klienta, jak i w uzasadnionym interesie firmy Chris Allen Garages Limited:

 

Sprzedaż pojazdów / flota / sprzedaż wojskowa i mobilności

 • Kontakt w celu doradzania zawarcia umowy najmu pojazdu oraz poinformowania klienta o jego opcjach.

 • Kontakt w celu zawarcia umowy leasingu finansowego.

 • Kontakt w celu zawarcia umowy „Opcje” lub podobnej umowy PCP i poinformowania klienta o jego opcjach.

 

Po wyprzedażach

 • Konserwacja serwisowa, która może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pasażerów i/lub pojazdu lub gwarancję;

 • Kontrole okresowe lub bezpieczeństwa, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pasażerów i/lub pojazdu lub gwarancję;

 • Przypomnienia o testach MOT, w stosownych przypadkach dla pojazdu, wymóg prawny.

 • Przedłużona konserwacja, która może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pasażerów i/lub pojazdu lub gwarancję.

 • Wycofania i działania serwisowe w terenie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pojazdu

Zgodnie z polityką Chris Allen Garages Limited, kontakt z klientem jest nawiązywany w celu doradztwa, a nie marketingu produktów, chyba że klient wyraźnie o to poprosi. UWAGA, we wszystkich przypadkach, w których klient skorzystał z prawa do usunięcia i/lub wyraził, że nie życzy sobie, aby się z nim kontaktować, nie należy się z nim kontaktować według własnego wyboru.

 

Racjonalne uzasadnienie

Chris Allen Garages Limited świadczy usługi pomiędzy „nami”, dostarczając i konserwując nowe pojazdy silnikowe od FMC i Mazda Motors oraz inne używane pojazdy. Poza tym oferujemy pełną gamę udogodnień, aby zapewnić prawidłową konserwację pojazdów zgodnie z wytycznymi producenta. Pozycje sprawdzane w wyniku zaplanowanego przeglądu mogą mieć krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa i mogą wpłynąć na ogólny stan pojazdu, w tym jego przydatność do ruchu drogowego, jeśli nie zostaną sprawdzone lub niekonserwowane. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do awarii i możliwości odniesienia obrażeń lub śmierci pasażerów pojazdu lub innych użytkowników drogi. Jest również prawdopodobne, że wpłynie to na wartość pojazdu lub gwarancję. Argumentuje się, że istnieje uzasadniony interes, a relacja między osobą, której dane dotyczą, a administratorem jest zarówno „istotna, jak i odpowiednia” (ICO, 2018b) prawdopodobieństwo naruszenia praw i wolności jednostki jest mało prawdopodobne, pod warunkiem, że relacja istnieje, a klient nie poprosił o nieusuwanie danych lub nie skontaktowano się z nim.

Ostatecznie bezpośredni kontakt, a tym samym przetwarzanie danych osobowych, jest uważane za zgodne z prawem z jednego z następujących powodów zgodnie z art. 6:

 1. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy”

 2. „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”.

Przesłanki stosowane do decydowania o obszarach kontaktu na podstawie art. 6 RODO (ICO, 2018a), motyw 47 (ICO, 2018b) zostały ustalone na podstawie wytycznych [20180319] ICO (2018c).

 

Bezpieczeństwo cyfrowe (przegląd)

Sieć komputerowa w Chris Allen Garages Limited jest chroniona różnymi metodami. Włącznie z:

 • Zapory sieciowe serwera i oprogramowanie antywirusowe, które są regularnie aktualizowane

 • Zapory PC, które są regularnie aktualizowane. (Administracja centralna)

 • Każdy komputer jest chroniony hasłem, z polityką grupową regularnych zmian haseł

 • Bezpieczeństwo sieci jest określone poniżej

 

Informacje, które zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową

Zbieramy i wykorzystujemy informacje od odwiedzających witrynę zgodnie z niniejszą sekcją oraz sekcją zatytułowaną  Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie Twoich danych .

 

Informacje dziennika serwera

Korzystamy z serwera strony trzeciej do hostowania naszej strony internetowej. Nasz serwer internetowy automatycznie rejestruje adres IP, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny, a także inne informacje o Twojej wizycie, takie jak odwiedzane strony, żądane informacje, data i godzina żądania, źródło dostępu do naszej witryny (np. stronę internetową lub adres URL (link), który przekierował Cię na naszą stronę internetową) oraz wersję Twojej przeglądarki i systemu operacyjnego.

My i/lub nasz zewnętrzny dostawca hostingu gromadzimy i przechowujemy logi serwera, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i IT oraz aby serwer i strona internetowa pozostały nienaruszone. Obejmuje to analizowanie plików dziennika w celu identyfikacji i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do naszej sieci, dystrybucji złośliwego kodu, ataków typu „odmowa usługi” i innych ataków cybernetycznych poprzez wykrywanie nietypowych lub podejrzanych działań.

O ile nie prowadzimy dochodzenia w sprawie podejrzanej lub potencjalnej działalności przestępczej, nie podejmujemy ani nie zezwalamy na podejmowanie przez naszego dostawcę usług hostingowych żadnych prób identyfikacji użytkownika na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem dzienników serwera.

 • Podstawa prawna przetwarzania: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Obowiązek prawny: mamy prawny obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania przez nas informacji o osobach. Takim środkiem jest rejestrowanie dostępu do naszej strony internetowej za pomocą plików dziennika serwera.

 • Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadnione interesy nasze i strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadnione interesy: my i nasz zewnętrzny dostawca hostingu mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Twoich danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

 

Przekazywanie i przechowywanie Twoich informacji

 • Kraj przechowywania: nasz serwer znajduje się w Anglii.

 

Informacje o odwiedzających witrynę

W celu określenia wydajności witryna Chris Allen Garages Limited korzysta z narzędzi analitycznych Google; Udostępnianie danych, które są danymi „osobowo identyfikowalnymi”, stanowi naruszenie umowy użytkownika Google Analytics.

Dane analityczne zawierają ogólne informacje o danych demograficznych użytkowników, oparte na ich historii przeglądania i wyszukiwania, a także ich aktywności online. Zapewnia to informacje ogólne, takie jak ogólna lokalizacja (nie konkretna) i inne ogólne dane; przedział wiekowy, płeć, typowe zainteresowania i hobby i tak dalej.

Informacje zebrane podczas analizy tych informacji wykorzystujemy do ulepszania naszej strony internetowej. Na przykład wykorzystujemy zebrane informacje do zmiany informacji, treści i struktury naszej witryny internetowej oraz poszczególnych stron w zależności od tego, z czego użytkownicy najbardziej się angażują i czasu spędzonego na poszczególnych stronach w naszej witrynie.

Google gromadzi informacje, korzystając z Google Analytics na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje te informacje, w tym adresy IP i informacje z plików cookie, do wielu celów, takich jak ulepszanie usługi Google Analytics. Informacje są udostępniane Google w formie zagregowanej i anonimowej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie informacje zbiera Google, w jaki sposób wykorzystuje te informacje i jak kontrolować informacje wysyłane do Google, odwiedź następującą stronę:  https://www.google.com/ polityka/prywatność/partnerzy/ . Możesz zrezygnować z Google Analytics, instalując wtyczkę do przeglądarki tutaj:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadnione interesy: spełnienie naszych zobowiązań umownych wobec Google zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi Google Analytics ( https://www.google.com/analytics/terms/us.html )

 

Przekazywanie i przechowywanie Twoich informacji

 • Kraj przechowywania: serwery Google znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w związku z czym Twoje dane są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 • Zastosowane zabezpieczenia: firma Google samodzielnie poświadczyła zgodność z Tarczą Prywatności UE-USA, która jest dostępna tutaj:  https://www.privacyshield.gov/welcome . Tarcza Prywatności UE-USA to zatwierdzony mechanizm certyfikacji zgodnie z art. 42 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który jest dozwolony na mocy art. 46 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dostęp do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności Tarczy Prywatności UE-USA można uzyskać tutaj:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection pl .

 

Chris Allen Garages Limited i media społecznościowe

Chris Allen Garages Limited prowadzi działalność online w formie mediów społecznościowych w celu marketingu i promocji swojej działalności i usług. Obejmuje to Facebook, Twitter, Instagram.

Uznaje się, że polityka prywatności, bezpieczeństwo i ochrona stron internetowych poza Chris Allen Garages Limited są poza kontrolą Chris Allen Garages Limited. W związku z tym każda platforma będzie miała własną prywatność, na którą użytkownicy korzystający z tych serwisów społecznościowych zgodzili się na własnych warunkach.

Z tego samego powodu na większości platform (np. Facebook) użytkownicy mogą wybierać poziomy bezpieczeństwa i widoczności. Rozważa się wtedy, gdy dana osoba wchodzi w interakcję z Chris Allen Garages Limited przy użyciu własnego nazwiska, zdjęć, filmów lub grafik, z którymi wchodzi w interakcję w domenie publicznej. W związku z tym ostatecznie stwierdzamy, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za działania klientów online za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Od czasu do czasu Chris Allen Garages Limited bierze udział w konkursach online wymagających od użytkowników udostępniania, ponownego tweetowania lub polubienia posta lub różnych stron mediów społecznościowych Chrisa Allen Garages Limited. Aby móc ukończyć takie konkursy, może być konieczne przeglądanie publicznie dostępnych informacji, takich jak udostępnione posty. Ustawienia prywatności są ustalane przez użytkownika, który ma pełną kontrolę nad tym, czy zdecyduje się uczestniczyć w jakiejkolwiek interakcji online. W związku z tym uważa się, że interakcja w mediach społecznościowych podlega polityce prywatności odpowiednich platform, a nie odpowiedzialności Chris Allen Garages Limited.

 

Pliki cookie i podobne technologie

Pliki cookie to pliki danych, które są wysyłane ze strony internetowej do przeglądarki w celu rejestrowania informacji o użytkownikach w różnych celach.

Na naszej stronie używamy plików cookies i podobnych technologii. Możesz odrzucić niektóre lub wszystkie pliki cookie, których używamy w naszej witrynie lub za jej pośrednictwem, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to utrudnić Ci korzystanie z naszej witryny lub niektórych lub wszystkich jej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, sposobu ich używania i zmiany ustawień przeglądarki, zapoznaj się z naszą  polityką plików cookie .

 

Informacje, które zbieramy, gdy się z nami kontaktujesz

Zbieramy i wykorzystujemy informacje od osób, które kontaktują się z nami, zgodnie z tą sekcją oraz sekcją zatytułowaną  Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie Twoich danych .

 

E-mail

Kiedy wysyłasz wiadomość e-mail na adres e-mail wyświetlany na naszej stronie internetowej, zbieramy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i wszelkie inne informacje podane w tym e-mailu, w tym wszelkie informacje zawarte w dowolnym bloku podpisu.

 • Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadnione interesy:odpowiadanie na zapytania i wiadomości, które otrzymujemy, oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

 • Podstawa prawna przetwarzania:niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Powód, dla którego jest to konieczne do wykonania umowy: gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczania Ci towarów lub usług lub podjęcia kroków na Twoje żądanie przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład przekazanie Ci informacji o takich towarach i usługach), w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane).

 

Przekazywanie i przechowywanie Twoich informacji

 • Kraj przechowywania: wysyłane do nas wiadomości e-mail są przechowywane w Anglii.

 

Formularz kontaktowy

Kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego, zbieramy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zapytanie i adres IP.

Jeśli nie podasz obowiązkowych informacji wymaganych przez nasz formularz kontaktowy, nie będziesz mógł przesłać formularza kontaktowego i nie otrzymamy Twojego zapytania.

Jeśli nie podasz opcjonalnych informacji wymaganych w naszym formularzu kontaktowym, możemy nie być w stanie prawidłowo odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

 

Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadniony(e) interes(y): odpowiadanie na zapytania i wiadomości, które otrzymujemy oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Powód, dla którego jest to konieczne do wykonania umowy: gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczania Ci towarów lub usług lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład przekazanie Ci informacji o takich towarach i usługach), w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane).

Przekazywanie i przechowywanie Twoich informacji

 • Kraj przechowywania: wiadomości, które do nas wysyłasz, są przechowywane w Anglii.

 

Telefon

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, zbieramy Twój numer telefonu oraz wszelkie informacje przekazane nam podczas rozmowy z nami.

Nie nagrywamy rozmów telefonicznych.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Uzasadniony(e) interes(y): odpowiadanie na zapytania i wiadomości, które otrzymujemy oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Powód, dla którego jest to konieczne do wykonania umowy: gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczania Ci towarów lub usług lub podjęcia kroków na Twoje żądanie przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład przekazanie Ci informacji o takich towarach i usługach), w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane).

 

Przekazywanie i przechowywanie Twoich informacji

 • Kraj przechowywania: informacje o połączeniu, takie jak numer telefonu oraz data i godzina połączenia, są przetwarzane przez naszego zewnętrznego dostawcę usług telefonicznych z siedzibą w Anglii. Nie rejestrują jednak rozmowy ani żadnych innych danych osobowych.

 

Jeśli skontaktujesz się z nami drogą pocztową, zbierzemy wszelkie informacje, które nam przekażesz we wszelkich przesłanych do nas korespondencjach pocztowych.

 • Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadnione interesy:odpowiadanie na zapytania i wiadomości, które otrzymujemy, oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

 • Podstawa prawna przetwarzania:niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Powód, dla którego jest to konieczne do wykonania umowy: gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczania Ci towarów lub usług lub podjęcia kroków na Twoje żądanie przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład przekazanie Ci informacji o takich towarach i usługach), w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane).

 

Korzystanie z telewizji przemysłowej

Chris Allen Garages Limited obsługuje system CCTV w całym zakładzie, aby chronić i chronić pracowników, klientów, firmy, aktywa i zapobiegać przestępczości. Korzystanie z telewizji przemysłowej jest oznakowane w całym obiekcie, nie jest ukryte i nie obejmuje obszarów, w których prywatność danej osoby może być naruszona (np. przebieralnie lub toalety). itp. Obszary te są cyfrowo „wygaszone”, pokazując tylko czarny kwadrat, aby uniknąć naruszenia prywatności. Są one obsługiwane zgodnie z Kodeksem postępowania w zakresie kamer monitorujących (Home Office, 2013).

 

W jaki sposób zbieramy lub uzyskujemy informacje o Tobie od stron trzecich?

Ta sekcja określa, w jaki sposób uzyskujemy lub zbieramy informacje o Tobie od stron trzecich.

 

Informacje otrzymane od stron trzecich

Generalnie nie otrzymujemy informacji o Tobie od osób trzecich. Strony trzecie, od których otrzymujemy informacje o Tobie, zazwyczaj obejmują osoby polecające (takie jak obecni klienci, podmioty stowarzyszone lub partnerzy biznesowi, w szczególności Ford Motor Company, Mazda Motors).

Możliwe jest również, że osoby trzecie, z którymi nie mieliśmy wcześniej kontaktu, mogą przekazywać nam informacje o Tobie.

Informacje, które uzyskujemy od stron trzecich, to zazwyczaj Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale będą zawierać wszelkie dodatkowe informacje o Tobie, które nam przekazują.

 • Podstawa prawna przetwarzania:niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Powód, dla którego jest to konieczne do wykonania umowy: w przypadku, gdy osoba trzecia przekazała nam informacje o Tobie (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), abyśmy mogli świadczyć Ci usługi, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu podjęcia kroków na żądanie zawarcia z Tobą umowy i wykonania umowy z Tobą (w zależności od przypadku).

 • Podstawa prawna przetwarzania: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Zgoda: w przypadku, gdy poprosiłeś, aby strona trzecia udostępniła nam informacje o Tobie, a cel udostępnienia tych informacji nie jest związany z realizacją umowy lub usług przez nas na rzecz Ciebie, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twoich zgodę, którą wyrażasz, prosząc daną osobę trzecią o przekazanie nam Twoich danych.

 • Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadnione interesy: w przypadku, gdy strona trzecia udostępniła nam informacje o Tobie, a Ty nie wyraziłeś zgody na udostępnianie tych informacji, będziemy mieć uzasadniony interes w przetwarzaniu tych informacji w określonych okolicznościach.

Na przykład, mielibyśmy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich informacji w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy podwykonawstwa ze stroną trzecią, w przypadku gdy strona trzecia ma z Tobą główną umowę. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wykonanie naszych zobowiązań wynikających z naszej umowy podwykonawczej.

Podobnie strony trzecie mogą przekazywać nam informacje o Tobie, jeśli naruszyłeś lub potencjalnie naruszyłeś którekolwiek z naszych praw. W takim przypadku będziemy mieć uzasadniony interes w przetwarzaniu tych informacji w celu zbadania i ścigania takiego potencjalnego naruszenia.

 

Gdzie otrzymujemy informacje o Tobie przez pomyłkę

Jeśli otrzymamy informacje o Tobie od strony trzeciej przez pomyłkę i/lub nie mamy podstawy prawnej do przetwarzania tych informacji, usuniemy Twoje dane.

 

Informacje uzyskane przez nas od stron trzecich

W pewnych okolicznościach (na przykład w celu zweryfikowania posiadanych przez nas informacji o Tobie lub uzyskania brakujących informacji, których potrzebujemy do świadczenia Ci usługi) będziemy uzyskiwać informacje o Tobie z pewnych publicznie dostępnych źródeł, zarówno z UE, jak i spoza UE, takich jak rejestr wyborców, Companies House, internetowe bazy danych klientów, katalogi biznesowe, publikacje medialne, media społecznościowe i strony internetowe (w tym własną stronę internetową, jeśli ją posiadasz).

 • Podstawa prawna przetwarzania:niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Powód, dla którego jest to konieczne do wykonania umowy: w przypadku, gdy zawarłeś umowę lub zażądałeś, abyśmy zawarli z Tobą umowę, w pewnych okolicznościach będziemy uzyskiwać informacje o Tobie ze źródeł publicznych, aby umożliwić nam zrozumienie Twojej działalności i dostarczenie usług dla Ciebie lub usług o wystarczającym standardzie.

Na przykład uzyskamy i/lub zweryfikujemy Twój adres e-mail z Twojej witryny lub z katalogu, w którym prosisz nas o przesłanie informacji pocztą elektroniczną, ale nie posiadamy tych informacji lub musimy potwierdzić, że poprawnie zarejestrowaliśmy Twój adres e-mail .

 • Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadnione interesy: w pewnych okolicznościach będziemy mieć uzasadniony interes w uzyskaniu informacji o Tobie ze źródeł publicznych i prywatnych. Na przykład, jeśli naruszyłeś lub podejrzewamy, że naruszyłeś którekolwiek z naszych praw, będziemy mieć uzasadniony interes w uzyskaniu i przetwarzaniu informacji o Tobie z takich źródeł w celu zbadania i ścigania wszelkich podejrzeń lub potencjalnych naruszeń.

 

Korzystanie przez nas ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

Na naszej stronie internetowej stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie. Nie uważamy, że ma to wobec Ciebie jakikolwiek skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas automatycznego podejmowania decyzji i profilowania opisanego w tej sekcji. Możesz to zrobić, rezygnując z plików cookie i podobnych technologii zgodnie z metodą opisaną w odpowiedniej sekcji poniżej. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twój rzeczywisty adres IP (zwykle adres IP przydzielony Ci przez dostawcę usług internetowych) podczas odwiedzania naszej strony internetowej, możesz skorzystać z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub bezpłatnej usługi, takiej jak Tor.

Możesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu przez nas z plików cookie i podobnych technologii (w tym o podstawie prawnej, na której ich używamy) oraz o tym, jak z nich zrezygnować w naszej polityce dotyczącej plików cookie, która jest dostępna  tutaj .

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji to podejmowanie decyzji za pomocą środków technologicznych (tj. przez maszynę) bez udziału człowieka.

 

Wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w reklamach displayowych

Automatyzujemy wyświetlanie reklam zawierających nasze produkty i usługi na innych odwiedzanych przez Ciebie witrynach na podstawie tego, że odwiedziłeś naszą witrynę za pomocą plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, która jest dostępna  tutaj .

 • Logika: automatyczne wyświetlanie reklam osobom, które odwiedziły naszą stronę internetową, skutkuje dla nas większą wydajnością i oszczędnościami kosztów niż ręczne wyświetlanie reklam lub wyświetlanie reklam w inny sposób.

 • Znaczenie i przewidywane konsekwencje: pliki cookie będą wykorzystywane do rozpoznania, że odwiedziłeś naszą stronę internetową w celu wyświetlenia Ci reklam (chyba że zablokowałeś takie pliki cookie) i będą zbierać informacje o Twoim zachowaniu w sieci.

 • Jak sprzeciwić się: możesz zablokować te pliki cookie, blokując pliki cookie stron trzecich za pomocą ustawień przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie  tutaj .

 

Profilowy

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych w celu oceny Twoich osobistych aspektów, w szczególności w celu analizy lub przewidywania takich rzeczy, jak Twoje wyniki w pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, osobiste preferencje, zainteresowania, rzetelność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się.

 

Wykorzystanie profilowania do analityki internetowej

Nasza usługa analityki internetowej, Google Analytics, zbiera informacje, takie jak Twoja lokalizacja (na podstawie Twojego adresu IP) i Twoje zachowanie (na podstawie plików cookie) podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny (takie jak odwiedzane strony i co klikasz). Będziemy przetwarzać informacje z plików cookie tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na ustawienie plików cookie na swoim komputerze zgodnie z naszą  polityką dotyczącą plików cookie . Zebrane informacje o Tobie, po zebraniu, są anonimizowane i przechowywane w formie zbiorczej.

 • Logika: dzięki automatycznej analizie i kategoryzowaniu informacji, takich jak lokalizacja (na podstawie adresu IP), a także zachowanie i urządzenia odwiedzających naszą witrynę (za pomocą plików cookie), jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, czego chcą odwiedzający naszą witrynę (w zakresie zawartości naszej strony internetowej i naszych produktów), w jaki sposób ulepszyć naszą stronę internetową oraz jak reklamować i sprzedawać im nasze usługi.

 • Znaczenie i przewidywane konsekwencje: pliki cookie będą wykorzystywane do śledzenia i przechowywania informacji o Twoim zachowaniu i urządzeniu na naszej stronie internetowej (chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich plików cookie poprzez blokowanie plików cookie stron trzecich za pomocą ustawień przeglądarki), a Twoja lokalizacja będzie analizowana na podstawie Twojego Adres IP. Możemy kierować reklamy na podstawie poziomu zainteresowania, jakie otrzymujemy od niektórych odwiedzających i ich zachowania na naszej stronie internetowej.

 • Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadniony interes: analiza odwiedzających i ich korzystania z naszej strony internetowej w celu monitorowania jej skuteczności i wprowadzania ulepszeń na podstawie danych.

 

Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie Twoich informacji

Ta sekcja określa okoliczności, w których ujawnimy informacje o Tobie stronom trzecim oraz wszelkie dodatkowe cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane.

 

Ujawnianie Twoich danych dostawcom usług

Podobnie jak w przypadku większości firm, korzystamy z usług wielu stron trzecich, które są niezbędne do prowadzenia naszej działalności lub pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności i które przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu. Należą do nich:

 • Operator telefoniczny

 • Dostawcy poczty e-mail

 • Dostawcy usług IT

 • Autorzy strony)

 • Dostawcy usług hostingowych

Chociaż firmy te świadczą usługi ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej, nie mamy pewności, czy Twoje dane osobowe są u nich gwarantowane.

Nasi zewnętrzni usługodawcy znajdują się w Anglii.

Twoje dane będą udostępniane tym usługodawcom w razie potrzeby, aby zapewnić Ci żądaną usługę, niezależnie od tego, czy chodzi o dostęp do naszej strony internetowej, czy zamawianie u nas towarów i usług.

Nie ujawniamy publicznie tożsamości naszych usługodawców z imienia i nazwiska ze względów bezpieczeństwa i ze względów konkurencyjnych. Jeśli jednak chcesz uzyskać więcej informacji na temat tożsamości naszych dostawców usług, skontaktuj się z nami bezpośrednio, wysyłając wiadomość e-mail na adres accounts@chrisallengarages.com, a my udzielimy Ci takich informacji, jeśli masz uzasadniony powód, aby o nie poprosić (gdy my na przykład udostępnił Twoje dane takim usługodawcom).

 • Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Oparty na uzasadnionym interesie: w przypadku, gdy udostępniamy Twoje dane tym stronom trzecim w kontekście innym niż jest to konieczne do wykonania umowy (lub podejmujemy kroki na Twoją prośbę, aby to zrobić), udostępnimy Twoje dane takim stronom trzecim w celu pozwalają nam efektywnie prowadzić i zarządzać naszym biznesem.

 • Podstawa prawna przetwarzania:niezbędne do wykonania umowy i/lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Powód, dla którego jest to konieczne do wykonania umowy: może być konieczne udostępnienie informacji naszym usługodawcom, aby umożliwić nam wykonanie naszych zobowiązań wynikających z tej umowy lub podjęcie kroków, o które prosiłeś przed zawarciem z Tobą umowy.

 

Ujawnianie Twoich danych innym stronom trzecim

Ujawniamy Twoje dane innym stronom trzecim, które są związane lub powiązane z prowadzeniem naszej działalności, jeśli jest to dla nas konieczne. Dalsze informacje na temat każdej z tych stron trzecich znajdują się poniżej.

Chociaż dostęp stron trzecich nie jest przyznawany do celów marketingowych, ze względu na różną liczbę systemów używanych w codziennej eksploatacji i nakazanych przez Ford Motor Company & Mazda Motors, w niektórych przypadkach nieuniknione jest, że dostawcy lub utrzymanie takich aplikacji będzie miało dostęp do części systemu lub programów. Wszystkie systemy są sprawdzane pod kątem zgodności z RODO.

Dostęp odbywa się głównie za pośrednictwem Ford Motor Company & Mazda Motors oraz ich spółek zależnych. 

Zobacz zawiadomienie o kolekcji Ford Fair i zawiadomienie o kolekcji Mazda Fair

 

Księgowi

Udostępniamy informacje naszym księgowym dla celów podatkowych. Na przykład, udostępniamy faktury, które wystawiamy i otrzymujemy naszym księgowym w celu wypełnienia deklaracji podatkowych i rozliczeń na koniec roku. Nasi księgowi znajdują się w Anglii.

 

Doradcy

Sporadycznie korzystamy z porad doradców, takich jak księgowi, doradcy finansowi, prawnicy i specjaliści od public relations. Udostępnimy Twoje dane tym stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, aby umożliwić tym stronom trzecim udzielenie nam odpowiednich porad. Nasi doradcy znajdują się w Anglii.

 

Współpracownicy

Podmioty stowarzyszone to osoby lub podmioty, z którymi współpracujemy w celu promowania naszej działalności na różne sposoby, w tym poprzez reklamowanie naszych usług na ich stronach internetowych.

Chociaż będziemy reklamować takie produkty lub usługi na stronach stowarzyszonych, Chris Allen Garages Limited nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnej stronie stowarzyszonej.

 

Partnerzy biznesowi

Partnerzy biznesowi to firmy, z którymi współpracujemy, które dostarczają towary i usługi, które są komplementarne w stosunku do naszych lub które pozwalają nam dostarczać towary lub usługi, których sami nie moglibyśmy dostarczyć. Udostępniamy informacje naszym partnerom biznesowym, w przypadku gdy zażądałeś usług, które świadczą niezależnie od lub w związku z własnymi usługami.

W szczególności,

Ford Motor Company.  Patrz zawiadomienie Ford Fair Collection Notice .

Mazda Motors Zobacz zawiadomienie o uczciwej kolekcji

Mann Island Finance Zobacz zawiadomienie o windykacji uczciwej

Nasi partnerzy biznesowi znajdują się w Anglii.

 

Niezależni kontrahenci

Sporadycznie korzystamy w naszej działalności z niezależnych kontrahentów. Twoje dane będą udostępniane niezależnym kontrahentom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonywania funkcji, którą zleciliśmy im w związku z naszą działalnością. Nasi niezależni kontrahenci znajdują się w Anglii.

 

Ubezpieczyciele

Udostępnimy Twoje dane naszym ubezpieczycielom, gdy będzie to konieczne, na przykład w związku z roszczeniem lub potencjalnym roszczeniem, które otrzymujemy lub zgłaszamy, lub w ramach naszych ogólnych obowiązków informacyjnych wynikających z zawartej z nimi umowy ubezpieczenia. Nasi ubezpieczyciele znajdują się w Anglii.

Udostępnianie informacji potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy lub sprzedawcy w kontekście sprzedaży lub przejęcia przez nas firmy lub aktywów, połączenia lub podobnego zdarzenia połączenia przedsiębiorstw, rzeczywistego lub potencjalnego.

 • Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadnione interesy: udostępnianie informacji potencjalnemu nabywcy, sprzedawcy lub podobnej osobie w celu umożliwienia przeprowadzenia takiej transakcji.

 

Ujawnianie i wykorzystywanie Twoich informacji ze względów prawnych

Wskazanie właściwemu organowi ewentualnych czynów przestępczych lub zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

Jeśli podejrzewamy, że doszło do przestępstwa lub potencjalnego zachowania przestępczego, w pewnych okolicznościach będziemy musieli skontaktować się z odpowiednim organem, takim jak policja. Może tak być na przykład w przypadku, gdy podejrzewamy, że popełniono oszustwo lub cyberprzestępczość lub gdy otrzymujemy groźby lub złośliwe komunikaty skierowane do nas lub stron trzecich.

Zasadniczo będziemy musieli przetwarzać Twoje dane w tym celu tylko wtedy, gdy byłeś zaangażowany lub w jakiś sposób dotknięty takim incydentem.

 • Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadnione interesy:zapobieganie przestępczości lub podejrzeniu działalności przestępczej (takiej jak oszustwo).

 

W związku z egzekucją lub potencjalną egzekucją naszych praw

Wykorzystamy Twoje dane w związku z egzekucją lub potencjalną egzekucją naszych praw, w tym na przykład udostępniając informacje firmom windykacyjnym, jeśli nie płacisz należnych nam kwot, gdy jesteś do tego zobowiązany umową. Nasze prawa mogą być umowne (gdy zawarliśmy z Tobą umowę) lub pozaumowne (takie jak prawa, które posiadamy na mocy prawa autorskiego lub prawa deliktowego).

 • Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadniony interes:egzekwowanie naszych praw i podejmowanie kroków w celu wyegzekwowania naszych praw.

 

W związku z prawnym lub potencjalnym sporem lub postępowaniem prawnym

Możemy być zmuszeni do wykorzystania Twoich danych, jeśli jesteśmy zaangażowani w spór z Tobą lub stroną trzecią, na przykład w celu rozwiązania sporu lub w ramach mediacji, arbitrażu, rozstrzygnięcia sądu lub podobnego procesu.

W szczególności może to odbywać się za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich; polityka prywatności dostępna pod adresem  https://www.themotorombudsman.org/privacy

 • Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadniony interes (uzasadnione interesy): rozwiązywanie sporów i potencjalnych sporów.

 

W celu stałej zgodności z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i innymi wymogami prawnymi

Będziemy wykorzystywać i przetwarzać Twoje dane w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy. Na przykład możemy być zmuszeni do ujawnienia Twoich danych na podstawie nakazu sądowego lub wezwania sądowego, jeśli otrzymamy je lub do Narodowej Agencji ds. Przestępczości w związku z podejrzeniami lub potencjalnymi sprawami dotyczącymi prania pieniędzy.

 • Podstawa prawna przetwarzania: wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Zobowiązania prawne:obowiązki prawne do ujawnienia informacji, które stanowią część prawa Anglii i Walii lub zostały włączone do ram prawnych Zjednoczonego Królestwa (na przykład w formie umowy międzynarodowej, którą podpisała Wielka Brytania) .

 • Podstawa prawna przetwarzania: nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Uzasadniony interes: w przypadku, gdy zobowiązania prawne są częścią prawa innego kraju i nie zostały włączone do ram prawnych Wielkiej Brytanii, mamy uzasadniony interes w przestrzeganiu tych zobowiązań.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Ta sekcja określa, jak długo przechowujemy Twoje dane. Tam, gdzie to możliwe, określiliśmy konkretne okresy przechowywania. Tam, gdzie nie było to możliwe, określiliśmy kryteria, których używamy do określenia okresu przechowywania.

 

Okresy przechowywania

Informacje z dziennika serwera: przechowujemy informacje w naszych dziennikach serwera przez 30 dni.

Korespondencja i zapytania: gdy złożysz zapytanie lub korespondujesz z nami z jakiegokolwiek powodu, czy to przez e-mail, za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub telefonicznie, zachowamy Twoje dane tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania Twojego zapytania, a do do 120 kolejnych miesięcy, po czym usuniemy Twoje dane.

Informacje o zamówieniu: kiedy składasz zamówienie na towary i usługi, przechowujemy te informacje przez siedem lat, zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych.

 

Kryteria ustalania okresów przechowywania

W innych okolicznościach zachowamy Twoje dane nie dłużej niż to konieczne, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • cel(e) i wykorzystanie Twoich informacji zarówno teraz, jak i w przyszłości (np. czy konieczne jest dalsze przechowywanie tych informacji w celu dalszego wykonywania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą lub skontaktowania się z Tobą w przyszłości) ;

 • czy mamy jakiekolwiek prawne zobowiązanie do dalszego przetwarzania Twoich danych (takie jak wszelkie obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji nałożone przez odpowiednie przepisy prawa lub regulacje);

 • czy mamy jakiekolwiek podstawy prawne do dalszego przetwarzania Twoich danych (takich jak Twoja zgoda);

 • jak cenne są Twoje informacje (zarówno teraz, jak i w przyszłości);

 • wszelkie stosowne uzgodnione praktyki branżowe dotyczące czasu przechowywania informacji;

 • poziomy ryzyka, kosztów i odpowiedzialności związane z dalszym przechowywaniem przez nas informacji;

 • jak trudno jest zapewnić aktualność i dokładność informacji; oraz

 • wszelkie istotne okoliczności towarzyszące (takie jak charakter i status naszej relacji z Tobą).

 

Jak zabezpieczamy Twoje dane

RODO określa szczególne wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz działalności „Administratorów danych” i „Przetwarzających dane”. Dzięki analizie przeprowadzonej przez dział RODO  jesteśmy usatysfakcjonowani, że systemy zapewniają, że są one bezpieczne i solidne.

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje informacje i chronić je przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem, w tym:

 • udostępnianie i zapewnianie dostępu do Twoich informacji tylko w minimalnym niezbędnym zakresie, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących poufności, w stosownych przypadkach, i na zasadzie anonimowości, jeśli to możliwe;

 • używanie bezpiecznych serwerów do przechowywania informacji;

 • weryfikacja tożsamości każdej osoby, która wnioskuje o dostęp do informacji przed udzieleniem jej dostępu do informacji;

 • używanie oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania wszelkich informacji, które przesyłasz do nas za pośrednictwem dowolnych formularzy na naszej stronie internetowej;

 • przesyłanie informacji wyłącznie za pośrednictwem systemu zamkniętego lub zaszyfrowanych transferów danych.

 

Przekazywanie informacji do nas e-mailem

Przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne, a jeśli przesyłasz nam jakiekolwiek informacje przez Internet (pocztą elektroniczną, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób), robisz to całkowicie na własne ryzyko.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, utratę zysków, uszczerbek na reputacji, szkody, zobowiązania lub jakiekolwiek inne straty lub szkody poniesione przez Ciebie w wyniku Twojej decyzji o przekazaniu nam informacji w taki sposób.

 

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich informacji

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń niektórych praw, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich informacji, z których możesz skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail na adres admin@chrisallengarages.com.

 • zażądać dostępu do twoich informacji i informacji związanych z naszym wykorzystaniem i przetwarzaniem twoich informacji;

 • zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych;

 • zażądać, abyśmy ograniczyli korzystanie z Twoich informacji;

 • do otrzymywania informacji, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. plik CSV) oraz prawo do przeniesienia tych informacji do innego administratora danych (w tym administratora danych będącego stroną trzecią);

 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich informacji w określonych celach (aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją poniżej zatytułowaną Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich informacji w określonych celach); oraz

 • wycofać swoją zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich informacji w dowolnym momencie, gdy polegamy na Twojej zgodzie na wykorzystanie lub przetwarzanie tych informacji. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wykorzystywania i przetwarzania przez nas Twoich danych na podstawie Twojej zgody przed momentem wycofania zgody.

 • prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa

 

Prawo do usunięcia

Zgodnie z definicją zawartą w art. 17 RODO, osoby fizyczne mają „prawo do bycia zapomnianym”. Szczególne okoliczności określone przez ICO (2018g) wskazują, że osoby fizyczne mają prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:

 • „dane osobowe nie są już niezbędne do celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane lub przetworzone;

 • opierasz się na zgodzie jako na podstawie prawnej przechowywania danych, a osoba je wycofa;

 • opierasz się na prawnie uzasadnionych interesach jako swojej podstawie przetwarzania, poszczególne osoby sprzeciwiają się przetwarzaniu ich danych i nie ma nadrzędnego uzasadnionego interesu, aby kontynuować to przetwarzanie;

 • przetwarzasz dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, a poszczególne osoby sprzeciwiają się temu przetwarzaniu;

 • przetwarzałeś dane osobowe niezgodnie z prawem (tj. z naruszeniem wymogu zgodności z prawem z I zasady);

 • musisz to zrobić, aby spełnić obowiązek prawny; lub

 • przetworzyłeś dane osobowe w celu zaoferowania dziecku usług społeczeństwa informacyjnego."

Stwierdzono jednak również, że prawo do usunięcia nie ma charakteru absolutnego; z wyjątkami w zależności od celu przechowywania i przetwarzania takich danych. Ponownie, wytyczne ICO (2018g) wskazują, że prawo do usunięcia nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest konieczne z jednego z następujących powodów:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 • wywiązać się z obowiązku prawnego;

 • do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, badań naukowych, badań historycznych lub do celów statystycznych, których usunięcie może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację tego przetwarzania; lub

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Przetwarzanie żądań usunięcia

Żądania usunięcia mogą być składane ustnie, online lub pocztą i są kierowane do działu RODO do działania. Dział prześle szablon zapewniający, że wszystkie wymagane informacje zostaną wypełnione pocztą lub e-mailem. Alternatywnie możesz  pobrać szablon tutaj

Dział jest dostępny pod adresem:

Poczta

Zespół ds. RODO
Garaże Chrisa Allena Ograniczone
Preesall Park Fold

Hallgate Lane
Preesall
FY6 0PE

E-mail:  admin@chrisallengarages.com

Zgodnie z wytycznymi ICO, polityka zapewnia, że dane zostały usunięte w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

 

Prawo dostępu, sprostowania i przenoszenia

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (2018i) masz prawo do dostępu, poprawiania i przenoszenia. Prośby o informacje są przetwarzane podobnie jak w przypadku żądań usunięcia. 

 

Sprostowanie

Jeśli uważasz, że Twoje dane w naszym systemie są nieprawidłowe, skontaktuj się z nami w celu aktualizacji. Możesz to zrobić, wysyłając e-mail na adres:  admin@chrisallengarages.com   telefonicznie pod numerem 01253 810555..

 

Prośby o szczegółowe informacje

Konkretne wnioski mogą być rozpatrywane szybciej niż ogólne wnioski o informacje. Skontaktuj się z zespołem ds. RODO.

Poczta

Zespół ds. RODO
Garaże Chrisa Allena Ograniczone
Pressall Park Fold
Hallgate Lane

Preesall
FY6 0PE

Telefon: 01253 810555

E-mail: admin@chrisallengarages.com

 

Prośby o informacje ogólne; co zapewnimy

 1. Potwierdzenie, że Chris Allen Garages Limited. przetwarzać lub przetwarzać Twoje dane

 2. Kopia Twoich danych osobowych

 3. Wszelkie inne informacje uzupełniające

 

Dostarczymy również zgodnie z wymogami RODO

 • cele naszego przetwarzania;

 • kategorie odnośnych danych osobowych;

 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawniamy dane osobowe;

 • nasz okres przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, kryteria określające, jak długo będą one przechowywane;

 • istnienie ich prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 • prawo do złożenia skargi do ICO lub innego organu nadzorczego;

 • informacje o źródle danych, jeżeli nie zostały one uzyskane bezpośrednio od osoby fizycznej;

 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania); oraz

 • zabezpieczenia, które zapewniasz, jeśli przekazujesz dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Jak przekażemy te informacje

Chętnie dostarczymy informacje w formie drukowanej lub w formacie PDF.

 

Kiedy to się zakończy?

Staramy się realizować wszystkie wnioski w ciągu 28 dni „bez zbędnej zwłoki”. W większości przypadków będzie to szybsze.

Zgodnie z wytycznymi ICO (2018i) w złożonych przypadkach może być konieczne wydłużenie czasu odpowiedzi do dwóch miesięcy lub jeśli ta sama osoba złożyła wiele wniosków. W takich przypadkach Chris Allen Garages Limited powiadomi Cię w ciągu pierwszych 28 dni.

 

Gdzie możemy odmówić podania informacji

Jeśli żądanie jest „oczywiście bezpodstawne lub nadmierne, biorąc pod uwagę, czy żądanie ma charakter powtarzalny”, firma Chris Allen Garages Limited uzasadni swoją decyzję i zgodnie z wytycznymi skontaktuje się z Tobą;

 • zażądać „rozsądnej opłaty” za rozpatrzenie wniosku; lub

 • odmówić rozpatrzenia prośby.

Podobnie, jeśli żądane informacje obejmują informacje o innych stronach, możemy nie spełnić żądania; lub w inny sposób szukaj pozwolenia od strony trzeciej. W każdym przypadku Administrator danych zapoznałby się z wytycznymi ICO.

Zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Rozporządzenie.

Na potrzeby Wielkiej Brytanii organem nadzorczym jest Information Commissioner's Office (ICO), którego dane kontaktowe są dostępne tutaj:  https://ico.org.uk/global/contact -nas/

 

Więcej informacji na temat Twoich praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych jako osoby fizycznej

Powyższe prawa są przedstawione jedynie w formie skróconej, a do wielu z nich mają zastosowanie pewne ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich praw w odniesieniu do Twoich informacji, w tym wszelkich obowiązujących ograniczeń, odwiedź następujące strony w witrynie ICO:

Możesz również dowiedzieć się więcej o swoich prawach, a także informacje o wszelkich ograniczeniach, które mają zastosowanie do tych praw, czytając podstawowe przepisy zawarte w art. 12 do 22 i 34 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które są dostępne tutaj:_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

 

Weryfikacja Twojej tożsamości w przypadku prośby o dostęp do swoich informacji

W przypadku, gdy żądasz dostępu do swoich informacji, jesteśmy prawnie zobowiązani do zastosowania wszelkich uzasadnionych środków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, zanim to zrobisz.

Środki te mają na celu ochronę Twoich informacji i zmniejszenie ryzyka oszustwa tożsamości, kradzieży tożsamości lub ogólnego nieuprawnionego dostępu do Twoich informacji.

 

Jak weryfikujemy Twoją tożsamość

Jeśli posiadamy odpowiednie informacje o Tobie w aktach, spróbujemy zweryfikować Twoją tożsamość za pomocą tych informacji.

Jeśli nie jest możliwe zidentyfikowanie Cię na podstawie takich informacji lub jeśli nie mamy wystarczających informacji o Tobie, możemy zażądać oryginalnych lub poświadczonych kopii niektórych dokumentów, aby móc zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli zapewnić Ci dostęp do Twoja informacja.

Będziemy w stanie potwierdzić dokładne informacje, których potrzebujemy do weryfikacji Twojej tożsamości w konkretnych okolicznościach, jeśli i kiedy złożysz takie żądanie.

 

Twoje prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w określonych celach

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich informacji, z których możesz skorzystać w ten sam sposób, w jaki możesz skorzystać, kontaktując się

Poczta

Zespół ds. RODO
Garaże Chrisa Allena Ograniczone
Preesall Park Fold
Hallgate Lane

Preesall
FY6 0PE

Telefon: 01253 810555

E-mail: admin@chrisallengarages.com

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas informacji zebranych z plików cookie i podobnych technologii, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną Jak akceptować lub odrzucać pliki cookie w naszej polityce dotyczącej plików cookie, która jest dostępna  tutaj .

 

Wrażliwe dane osobowe

„Wrażliwe dane osobowe” to informacje o osobie, które ujawniają jej pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, informacje genetyczne, informacje biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby, informacje dotyczące zdrowia lub informacje dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Nie gromadzimy świadomie ani celowo wrażliwych danych osobowych od osób fizycznych i nie wolno nam przesyłać nam wrażliwych danych osobowych.

Jeśli jednak nieumyślnie lub celowo przekażesz nam wrażliwe dane osobowe, zostanie uznane, że wyraźnie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas tych poufnych danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Będziemy wykorzystywać i przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe w celu ich usunięcia.

 

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu aktualizujemy i zmieniamy naszą Politykę prywatności.

 

Drobne zmiany w naszej Polityce prywatności

W przypadku wprowadzenia drobnych zmian w naszej Polityce prywatności, zaktualizujemy naszą Politykę prywatności o nową datę wejścia w życie podaną na początku. Przetwarzanie przez nas Twoich danych będzie podlegać praktykom określonym w nowej wersji Polityki prywatności od daty jej wejścia w życie.

 

Główne zmiany w naszej Polityce prywatności lub celach, dla których przetwarzamy Twoje dane

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w naszej Polityce prywatności lub zamiaru wykorzystania Twoich danych w nowym celu lub innym celu niż cele, dla których je pierwotnie zebraliśmy, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną (jeśli to możliwe) lub publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej.

Przekażemy Ci informacje o danej zmianie i celu, a także wszelkie inne istotne informacje, zanim wykorzystamy Twoje dane w tym nowym celu.

W razie potrzeby uzyskamy Twoją uprzednią zgodę przed wykorzystaniem Twoich danych w celu innym niż cele, dla których je pierwotnie zebraliśmy.

 

Prywatność dzieci

Ponieważ dbamy o bezpieczeństwo i prywatność dzieci w Internecie, przestrzegamy Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 r. (COPPA). COPPA i towarzyszące jej przepisy chronią prywatność dzieci korzystających z Internetu.

Nie kontaktujemy się świadomie ani nie zbieramy informacji od osób poniżej 17 roku życia. Witryna nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji od osób poniżej 18 roku życia.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że otrzymamy informacje dotyczące osób w wieku poniżej 18 lat, na przykład jeśli ubiegający się o pojazd Motability ma mniej niż 18 lat, postaramy się zebrać informacje o „osoby wyznaczonej” (wyznaczonym kierowcy ) w miarę możliwości.

bottom of page